KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH, PARTNERÓW BIZNESOWYCH

> KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH, PARTNERÓW BIZNESOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH, PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Zgodnie z art. 13. Ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO, oraz przepisów ustawy               o ochronie danych osobowych informujemy że:

 1. ADMAR sp. z o.o. ul. Radoszewice Górki 14B, 98-354 Siemkowice jest
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z osobą upoważnioną przez Administratora:  e-mail: grzegorz@admar-food.pl;  lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, złożeniem zapytania, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich, archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon.
 4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracujących z  Administratorem (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji itp.
 5. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 6. Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej: Dokumenty rozliczeniowe-Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Dane dla celów marketingowych:- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 7. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby mające do tego upoważnienie nadane przez Administratora,  oraz zgodnie z technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa zapewnionymi przez Spółkę bądź na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.